Thực hiện công văn số 729/PGD-HĐNG ngày 07/09/2022 của PGDĐT Huyện Châu Đức về việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Zika trong địa bàn huyện.